Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

OPERAND WORKS BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. ("Operand Works"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına, üçüncü taraflara aktarılmasına, silme ve imha işlemlerine ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

Operand Works, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında çalışanlarını, aday çalışanlarını, mevcut ve muhtemel müşterilerini, iştirakler dahil grup şirketi çalışan veya müşterilerini, www.platofan.com uzantılı web sitesini kullananları, ziyaretçilerini ve Operand Works ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni'ni hazırlamış ve ilan etmiştir. İşbu metin yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup açık rıza verilmesi anlamına gelmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ

a) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI
Operand Works kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; www.platofan.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden herhangi bir talepte bulunduğunuzda, üyelik kaydı yaptığınızda, kayıt olduğunuzda, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, Operand Works’ün sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Operand Works’e veya 3. Kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet süreçlerinde veya Operand Works ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar aracılığıyla toplanmaktadır.

b) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (örneğin fiziki evrak) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.

Operand Works, işbu metnin a bendinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep veya şikayet süreç yönetimi, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi amaçları ile işleyebilecektir.

Operand Works tarafından işlenen tüm kişisel veriler Operand Works’ün tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen açık rıza şartına dayanarak ve aşağıda sayılan hallerde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Madde 5/2
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Madde 6:
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

Operand Works tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler yukarıda 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, sizinle ilgili tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devredilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Operand Works nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, www.platofan.com adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Blokları Sitesi C Blok No:39 Beşiktaş-İstanbul" adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

AYDINLATMA METNİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Operand Works, işbu aydınlatma metni ve kişisel verileri işleme yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda internet sitesinde yayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir.

İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile her türlü soru, öneri, KVK Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde, bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 (otuz) gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

E-Posta : info@platofan.com

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK'nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

OPERAND WORKS BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş.
SON GÜNCELLEME TARİHİ: 26.08.2021