Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

OPERAND WORKS BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. (“Operand Works”)olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu hassasiyetle veri sorumlusu sıfatıyla web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğimizi size anlatmak için bu metni hazırladık.

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verisi: Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad ve fatura bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İletişim Verisi
Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

Finans Verisi
Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünler kapsamında hizmetlerimizi sunabilmemiz ve sizinle ticari ilişki kurabilmemiz için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finans bilgileriniz Iyzico (iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından işlenmektedir. Operand Works, sunucularında her hangi bir müşterisinin kredi kartı ya da banka bilgisini barındırmamakta ve dolayısıyla işlememektedir.

İnternet Trafiği Verisi
İlgili mevzuatı çerçevesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numarasını içeren trafik verisini topluyoruz ve işliyoruz.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ VE SEBEBİ

Bizimle iletişime geçmeniz ve/veya talep ve önerilerinizi tarafımıza iletebilmeniz amacıyla oluşturmuş olduğumuz iletişim formu aracılığıyla meşru menfaatimiz gereği yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.
Web sitemizde yer alan haber bültenine üye olmak istediğinizde e-posta bilginizi doğrudan sizden topluyoruz.

Web sitemizde sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünlerden faydalanmak istediğinizde bu talebinizi karşılamak ve sizinle iş ilişkisi kurabilmek amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yukarıda belirtilen kimlik, iletişim ve fatura verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

Web sitemizde yer alan platformu kullanabilmeniz için aramızdaki sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak kimlik ve iletişim verilerinizi doğrudan sizden topluyoruz.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtildiği şekilde elde edilen kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amacı aşağıdaki gibidir:

Sizinle iletişim kurabilmek ve iletişim taleplerinize cevap verebilmek,

İş ilişkisi kurabilmek ve satış işlemlerini gerçekleştirebilmek,

Haber bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek,

www.platofan.com adresindeki hizmetimizi sunabilmek,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifasının sağlanması için iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, bir uyuşmazlık olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.

5-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen şekilde toplanan ve yine yukarıda açıklanan gerekçelerle işlenen kişisel verileriniz, Vultr LLC'nin yurt dışında bulunan sunucularına aktarılmaktadır. Ayrıca online video görüşmeleri esnasında Zoom altyapısını kullanmaktayız ve online eğitim platformu kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz Zoom Video Communications, Inc.'in yurt dışında bulunan sunucularına aktarılmaktadır.

5651 sayılı Kanun çerçevesinde saklamakla yükümlü olduğumuz IP bilgileri, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından usulüne uygun talep edildiğinde bu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak info@platofan.com'a ileterek veya yine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

Yazılı ve imzalı olarak e-posta ile

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret alınarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu